General forsamling Haflinger Sport Danmark

25 Februar 2018

 

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent  2. Valg af referent  3. Formandens beretning  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab  5. Indkomne forslag
 2. Tilføjelse til § 4.: Indtil det fyldte 16. år overgår stemmeretten til forældre eller værge.  b. Haflingersport Danmark må ikke afholde DM inden for 4 uger, hverken før eller efter et evt. EM, NM eller hvis det skulle ske at komme et VM.  6. Fastsættelse af kontingent  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  På valg er: Trine Hovmand-Hansen – Ønsker ikke genvalg  Michael Nielsen – Ønsker ikke genvalg  Lone Bosack Thomsen – Opstiller til genvalg for 2 år  8. Valg af suppleanter  9. Valg af revisorer suppleant  10. Overrækkelse af Rytterpokal med mere  11. DM 2018  12. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat:

 1. Valg af dirigent: Helene KraghDagsorden er udsendt med lovligt varsel.
 2. Der er 35 stemmeberettigede hvoraf 10 er fuldmagter. (Dermed kræves 24 stemmer for at et forslag er vedtaget)
 3. Der er modtaget 2 rettidige forslag.
 4. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med fornødne varsel.
 5. Valg af referent: Finn Balle-Larsen

 

 1. Formandens beretning.
 2. Bilag 1.

 

 

Der blev blandt andet spurgt ind til.

 

Dato valg?

Bestyrelsen redegjorde for valget blandt andet med henvisning til den julehilsen der allerede var sendt ud.

Det blev anført, at der var mange heste der ikke kan være på dyrskuer og dyrskuer derfor ikke har noget med sport at gøre. Modsat er det et af de steder hvor vi kan vise Haflingeren til f.eks børn ved at have kvadriller og blot have nogle Haflingere i boksene. Nogle mente ikke der var ret mange børn til dyrskuer.

 

Placering af DM? Det er Bogø.

Er Bogø fast i få eller flere år? Det er for et år med mulighed for flere.

Er kontrakten underskrevet? Nej den er ikke underskrevet, primært af respekt for, at der er forslag til vedtægtsændringer, der vil kræve flytning af dato.

Bestyrelsen henviste til Jule nyts 7 punkter, der allerede har angivet overvejelserne og begrundelserne for valget.

 

Det blev præciseret fra bestyrelsens side, at medlemmernes gennemsnitsalder stiger med ca 1 år om året. Bestyrelsen udtrykte bekymring om hvordan man sikrer en bredde af ryttere i foreningen, hvis der kun prioriteres og fokuseres på de store mesterskaber, og dermed toppen af rytterne.

 

Hvad med samarbejde med avlsforeningerne? Der har været afholdt et møde som nævnt i formandens beretning. Der er aftalt, at hver forening stiller med udvalgsmedlemmer til at koordinere og samarbejde.

 

Dirigenten lukkede for yderligere spørgsmål og kommenterer; idet der var tilsvarende punkter på dagsordenen.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskabMedlemstal er faldende. Deraf mindre indkomstDer kommer en besparelse næste år på ca 9.000kr til DRF.Der var ikke betalt for agility 2016 til HAD.
 2. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 3. Overskuddet på DM var ca 16.000kr, hvilket er meget flot antallet af starter taget i betragtning.
 4. Danmarkssamfundet (dem der skænker faner)
 5. DM posterne er splittet op i 2017 i forhold til 2016
 6. Indkomne forslagDer laves skriftlig afstemning.
 7. Stemmetællere: Marlene, Laila
 1. Tilføjelse til § 4.: Indtil det fyldte 16. år overgår stemmeretten til forældre eller værge.

  31 for, 4 blanke og ingen imod.Dermed er forslaget vedtaget.

 2. Afstemning:
 3. Haflingersport Danmark må ikke afholde DM inden for 4 uger, hverken før eller efter et evt. EM, NM eller hvis det skulle ske at komme et VM.

  Der var en meningsudveksling for og imod forslaget.       Afstemning:

 4. Forslaget er ikke vedtaget.
 5. 15 for, 18 imod og 2 blanke.
 6. Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent
 2.  Enstemmigt vedtaget.
 3. Fastsættes til 220kr. Det samme som sidste år.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsenFølgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:Michael Nielsen: stiller ikke op til genvalg
 5. Lone Bosack Thomsen: stiller op til genvalg
 6. Trine Hovmand: stiller ikke op til genvalg

 

Følgende er ikke på valg.

Lene Rask Rasmussen

Finn Balle-Larsen

Ann Nyemann Nielsen

Henrik Brøndum Larsen (suppleant taget ind til erstatning for Iben Heisel)

 

Følgende har på forhånd udtrykt ønske om at stille op.:

Pernille Krogsten.

 

Ann Nyemann Nielsen meddeler under dette punkt, at hun trækker sig.

Der er dermed kun 4 medlemmer til bestyrelsen og da der er krav om minimum 5 personer i bestyrelsen kan en ny bestyrelse ikke konstituere sig med mindre der er flere der stiller op.

 

Josefine Jacobsen stiller op.

 

I lighed med de seneste års afstemninger om valg til bestyrelsen foretages der hemmelig afstemning og der kan stemmes ja, nej eller blank.

 

Der stemmes:

 

Lone Bosack Thomsen 34 for, 0 imod, og 1 blank

Josefine Jacobsen 27 for, 1 imod, 7 blanke

Pernille Krogsten 14 for, 16 imod, 5 blanke

 

Der er nu stadigvæk kun 4 personer i bestyrelsen.

 

Der opfordres til, at andre stiller op.

Følgende stiller op:

Amanda Balle-Larsen,

Lene Ankersborg,

Pernille Krogsten.

 

Amanda trækker sig, da der blev rejst tvivl, at familiemedlemmer kan sidde i bestyrelsen.

 

Resultatet af anden afstemning er

Lene Ankersborg for 26 imod 2 blanke 3

Pernille Krogsten for 14 imod 14 blanke 3

 

Der er flere medlemmer der mener, at Pernille er valgt, med henvisning til, at der ikke er kampvalg. Andre mener, at foreningens paragraf 7 siger at alle afstemninger skal foretages ved almindeligt flertal og Pernille derfor ikke er valgt.

 

Lone Bosack kontakter DRF repræsentanten for at få hjælp til hvad generalforsamlingen skal gøre.

Fra DRF udtaler 2 personer sig med forskellige svar der ikke er entydige.

Drf kan ikke udtale sig autoritativt før mandag. Det aftales, at DRF kommer med et skriftligt svar mandag hvorvidt Pernille er inde og ude.

3/3-2018 er der ikke modtaget et skriftligt svar fra DRF.

 

Bestyrelsen har med en flertals-afstemning på Facebook valgt at tage Pernille med og invitere hende til det første bestyrelsesmøde med konstituering af bestyrelse.

 

For stemte Lene R., Lone, Josefine og Lene A.

Imod stemte Finn.

 

Det blev aftalt, at dette formelt ville blive foretaget på bestyrelsesmødet onsdag 28/2-2018

Der er i den følgende periode modtaget to yderligere svar fra DRF. (bilag 2 og bilag 3)

 

 1. Valg af suppleanterTrine som anden suppleant.
 2. Begge er accepterede uden afstemning.
 3. Amanda som første suppleant.
 4. Valg af revisorer, suppleantValg af revisor:Iben Heisel vil gerne være suppleant og vil gerne være med til at blive ”oplært”, hvis det skulle blive nødvendigt at indtræde som revisor.
 5. Marlene Jørgensen vælger, indtil videre at fortsætte, men at hun kan blive nødt til at trække sig.
 6. Overrækkelse af Rytterpokal med mere Iben Heisel blev point mester.
 7. Stort tillykke til begge vindere.
 8. Mathilde Larsen fik erstatningspokal.

 

 1. DM 2018
 2. Jubilæum 10års i 2018. Alle der er interesserede i at komme med forslag til hvor dette kan festligholdes bedes komme med dem til bestyrelsen.
 3. EventueltMarianne Heilsberg vil lave et online magasin der hedder Haflinger 365. Det kommer til at omhandle alt indenfor avl, stævner og sport.Der starter allerede i næste uge.Pernille efterlyser sin spring pokal. Trine forklarede, at der som tidligere nævnt var blevet indkøbt en erstatningspokal og den var blevet uddelt til Mathilde LarsenSussie Carlsen vil gerne promovere, at der laves mere hype omkring pokalerne.Team Haffer vil gerne repræsentere HSDK.For at kunne sidde i regionerne skal man være medlem. Opfordring til, at alle bliver medlemmer.Der vil blive afholdt intro møder i Region Midt. Det første er om beskæring. Mere information følger.
 4. Marianne søger freelance skribenter der kan være med til at bidrage

 

 

 

Bilag 1: Formandens beretning.

 

Formandens beretning 2018

Året blev som vanligt skudt i gang efter sidste års generalforsamling på Sjælland. Der skulle stemmes om mange større og mindre vedtægtsændringer, idet HSDK´s vedtægter, på daværende tidspunkt, ikke var i overensstemmelse med vedtægterne i Dansk Rideforbund (DRF).

Der var mange gode drøftelser, hvilket bevirkede at tiden hurtigt var fremskreden. I evalueringerne fra sidste års generalforsamling, var eneste negative kommentar at ”generalforsamlingen tog for lang tid”. Vi vil forsøge at få et bedre flow ved dette års generalforsamling og håber at alle vil bidrage hertil.

Sidste år blev der valgt et enkelt nyt ansigt ind i bestyrelsen – nemlig Finn. Finn bidrager med gode og nuancerede synspunkter og en munter tone ved bestyrelsesmøderne. Desværre valgte Iben at trække sig fra bestyrelsen i efteråret 2017. Iben sad i bestyrelsen i ca. 1,5 år og løftede mange opgaver. Særligt i forbindelse med stævner var Iben altid klar med en hjælpende hånd eller en sjov, ironisk bemærkning. Vi håber det stadig gør sig gældende fremadrettet. Som suppleanter stod Henrik og Kamille standby – Henrik har siddet aktivt i bestyrelsen siden da.

 

I 2017 er der afholdt 6 stævner i HSDK Hvilket jeg synes er rigtig flot, taget klubbens størrelse i betragtning. Især i det (sønder) Jyske er opbakningen fra områdets Haflinger-ryttere stor, de har afholdt 3 stævner i årets løb. Lidt sværere er det, at samle ekvipager på Fyn og Sjælland, på trods af en stor medlemsskare; især i region Sjælland. Der er desværre ikke afholdt stævne i region nord- og midt-Jylland i 2017, men vi ser frem 2018, hvor region midt har meldt stævne ind i maj.

Vi vil opfodre alle til, at møde talstærkt op til de regionale stævner således, at disse bibeholdes og videreudvikles. Der er plads til ekvipager på alle niveauer – det handler primært om, at få en hyggelig dag med andre haflinger-interesserede, og nyde synet af vores smukke heste.

På Facebook bliver der jævnligt lagt flotte stævnebilleder op, hvor foreningens ekvipager starter stævner under DRF og konkurrerer mod de langbenede heste. Det gælder både i spring og dressur, men også i discipliner som western, distanceridning og kørsel bliver haflingeren hyppigere repræsenteret.

Flere af foreningens heste bliver ligeledes vist frem ved landets dyrskuer og i 2018 kan haflingeren opleves både ved showet på Roskilde dyrskue, det fynske dyrskue samt ved landsskuet i Herning.  Uanset hvilken af de ovenstående discipliner der er tale om, opnår haflingerne ofte god omtale og særdeles flotte resultater, som vi kan være stolte af.

Der skal lyde en stor tak til jer medlemmer som repræsenterer den smukke hest og dermed formår at øge kendskabet til haflinger-racen inden for sporten.

DM 2017 blev i år afholdt på Odsherreds Rideklub på Sjælland. Arrangementet blev ikke afholdt i samarbejde med Avlsforeningen HADK; idet HADK ikke havde mulighed for at afholde kåring på Sjælland. Samarbejdet mellem HSDK og Odsherreds Rideklub, forløb rigtig fint og stedets faciliteter var helt i top. Faciliteterne fik stor ros i årets evaluering. DM var som altid en fantastisk hyggelig weekend, med rigtig god stemning og godt vejr (taget sommeren i betragtning). Bagsiden af medaljen var, at mange ryttere havde valgt at blive hjemme, nok primært pga. af placeringen på Sjælland, hvilket er utrolig trist, da man de seneste 5 år har været bekendt med at DM 2017 ville blive på Sjællandsk grund.

En anden årsag kunne være de nye kvalifikationskrav til DM, som har været efterspurgt i flere år. Vi er af den opfattelse, at sidstnævnte som minimum, bør afprøves et år mere, hvor DM ikke er placeret på Sjælland. Altså er det fortsat gældende, hvis man vil starte DM senior at man har haft 2 starter inden for de seneste 12 mdr. hvor man som minimum har redet LA2 på A- eller B bane til 64 % eller højere klasser til 60 %. Vi håber, at I vil se det som skridt imod at hæve kvaliteten i de danske DM-klasser.

Noget som i høj grad påvirker et arrangement som DM er den omtale stævnet får på de sociale medier. I bestyrelsen er vi blevet virkelig skuffede og kede af den usolidariske holdning, der har været til afholdelse af DM på Sjælland. Sjællænderne er kørt over broen 4 år i træk, også vil man ikke gengælde den respekt og køre til Sjælland et enkelt år. Der blev endda skrevet på Facebook, og jeg citerer ”det er det rene selvmord at afholde DM på Sjælland”.

Heldigvis var det ikke selvmordstruet, som der blev givet udtryk for. Faktisk gav dette års DM et overskud på 13.376 kr. hvilket er takket være de flittige arrangører og hjælpere på Sjælland, men i særdeleshed også takket være opbakningen til festaftenen og et godt salg i cafeteriet.

Der skal rettes en stor tak til vores sponsorer – de har ligesom de foregående år, bidraget med mange flotte præmier både til DM, men også til de mange stævner rundt omkring i regionerne. Det er et uundværligt bidrag for HSDK.

Som det gentagne gange er blevet debatteret på Facebook, er DM nu gået på omgang og afholdt i alle 5 regioner – så hvad gør vi nu?

Der er et overvejende ønske fra medlemmerne om, at afholde DM et fast sted hvert år. I spørgeundersøgelsen efter DM 2017, stemte hele 58,2 % ud af 91 personer for at dette skal være den fremtidige model. I bestyrelsen arbejder vi efter at stille medlemmerne tilfredse, men samtidig skal vi bevare HSDK som en landsdækkende forening og om muligt styrke det landsdækkende sammenhold. Et fast sted på Fyn eller trekantsområdet er nok det mest centrale sted for at tilgodese ryttere fra hele landet. Når det er sagt, så er der hentet tilbud hjem fra mange forskellige klubber på Fyn og i trekantsområdet, men da vi ønsker 3 dressur baner, samt en springbane og at faciliteterne skal ligge samlet, til en fordelagtig pris, så bliver mulighederne yderst begrænsede. Vi har sat os ned og set på evalueringer fra de foregående år. DM på Sportrideklubben Bogø i 2016, er det DM med flest DM- starter og flest positive tilbagemeldinger efterfølgende. Vi har derfor valgt at arbejde frem mod, at få en god kontrakt, på en 3 årige periode inkluderet at cafeteriet rykker ud til banerne, således at der kan falde ro omkring DM de kommende år.

Jeg vil opfordre jer medlemmer til at bakke op om de beslutninger som bliver truffet vedrørende DM både i 2018 og fremadrettet, da beslutningerne er yderst velfunderede. Det stillede forslag vedr. afholdelse af DM mindst 4 uger fra andre eksisterende og ikke eksisterende Internationale stævner, er i den grad en modarbejdelse af de beslutninger der træffes i bestyrelsen. Det har af mange årsager været vanskeligt at finde en god DM dato i 2018, men om en utilfredshed over, at man ikke selv ønsker at deltage 3 uger før EM, skal udmunde i en vedtægtsændring, det synes jeg medlemmerne bør overveje, når der skal stemmes.

Bestyrelsen har i det forgangne år, etableret et fundament for samarbejde mellem DTH, HADK og HSDK – de 3 primære haflinger foreninger i Danmark. Vi håber at fremtiden kan byde på nogle fællesarrangementer som kan styrke fællesskabet blandt haflinger-ejere, da det er en antalsmæssig lillerace, som gerne skulle fremmes yderligere hvis HSDK samt de øvrige foreninger fortsat skal eksistere mange år endnu. Sporten har desuden brug for godt avlsmateriale, der kan sikre heste med de egenskaber, der skal til for at begå sig i sporten og avlerne har behov for ryttere som vil vise hestene frem, for at øge afsætningen af føl og avlsdyr. Vi ønsker på det kraftigste, at foreningerne fremadrettet kan styrke hinanden, der hvor det er muligt.

Bestyrelsen arbejder desuden på nogle administrative ændringer omkring DRF, kontingentbetaling og den IT-platform som bestyrelsen anvender i HSDK. Vi arbejder på at gøre kontingentbetalingen lettere for medlemmerne samt gøre det mere tilgængeligt for bestyrelsen, hurtigt at tjekke mails og besvare spørgsmål fra medlemmerne som kommer ind på HSDK´s infomail.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak for to spændende og lærerige år i HSDK´s bestyrelse. Det har virkelig været en fornøjelse, at lære foreningen og medlemmerne at kende – på godt og ondt. Jeg har valgt ikke at genopstille, da der sker en masse nye udfordringer for mig i øjeblikket, både privat og arbejdsrelateret, som jeg er nødt til at rette fokus på. Til dem jeg har siddet i bestyrelse med både sidste år og i år, vil jeg gerne sige tak for mange hyggelige og arbejdsomme timer. En særlig tak vil jeg også rette til region Sjælland som overraskede mig med 6 meget smukke ekvipager foran kirken til mit bryllup i efteråret – det var simpelthen en fantastisk oplevelse – tusind tak!

Lone, Henrik, Michael og Trine er på valg. Finn, Lene og Ann er ikke på valg. Michael, Henrik og Trine ønsker ikke genvalg. Lone ønsker genvalg. Vi håber, at GF vil efterkomme dette ønske, da bestyrelsen har brug for stabilitet og ro til at arbejde videre med nuværende arbejdsopgaver for HSDK.

 

Trine Hovmand

Formand

 

 

Bilag 2: Svar 1 fra DRF

 

Hej Lone

 

Jeg har sat Carl-Christian og Arno CC på mailen, så vi i fællesskab kan få samlet tråden op.

 

Først og fremmest så er ”Foreningens højeste myndighed generalforsamlingen”. Under generalforsamlingen er det dirigenten der er øverste myndighed. Det vil sige, at en generalforsamling i fald den har dirigentens hjemmel dertil kan tage uhensigtsmæssige beslutninger og træffe valg om usædvanlige processer, som det efterfølgende kan være svært at omgøre.

 

Ad 1)

Et af vores aktive medlemmer ønsker, at stille op til bestyrelsen og et af vores nu afgående bestyrelsesmedlem vil have skriftlig afstemning med for og imod på stemmesedlerne. Det acceptere alle i forsamlingen , selvom vi er nogen der synes denne form for afstemning er underlig.

Det er helt normalt at personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Men som jeg forstod det på Carl-Christian, var der ikke tale om et kampvalg men alene om, man ønskede den specifikke person ind i bestyrelsen, trods det at der var plads i bestyrelsen. Det er en lidt underligt procedure, men det er ikke vedtægtsstridigt. Dog kunne sådanne situationer nemmere undgås, hvis man havde et fast antal personer i bestyrelsen og ikke som det fremgår af jeres vedtægt 5-7 personer. Afstemningen omkring dette aktive medlem, har jo reelt væres en afstemning om, ”hvor mange personer ønsker vi, der skal sidde i bestyrelsen”.

 

Efter længere diskussion ( hvor jeg desværre ikke var tilstede  pga. jeg måtte ringe til Kedde) bliver foreningen enig om, hun må prøve en ny afstemning og dette udfald er så 14 for og 14 imod.  Så spørgsmålet er nu er vedkommende valgt ind eftersom det er uafgjort ?

I jeres vedtægter står der, at alle afstemninger sker ved almindelige stemmeflertal. Så når stemmerne som i det sidste tilfælde står lige, så er forslaget forkastet. (Men at der gennemføres to afstemninger om samme emne er en meget usædvanlig proces, og det kan undre at dirigenten har givet tilladelse hertil).

 

Men er det ikke normalt, at er der nogen der ønsker at stille op til en bestyrelse , at man så ikke lave en afstemning nu når der ikke var modkandidater ?

Jo, det er usædvanligt. Og normalt ville man ikke lave særskilte afstemninger på hver enkelt bestyrelseskandidat. Men lave en samlet personafstemning.

 

Ad 2)

Ifølge vores vedtægter § 5 er kontingentet forfalden d. 1/1 men samtidig står det i § 4 og §5, at medlemskabet først er gældende fra dag pengene er gået ind på hsdk konti og at rettighederne ophør såfremt kontingentet ikke er betalt seneste 1 mdr. efter forfaldsdato. Men igen i § 7 står det, at stemmeret på GF har ethvert medlem, der på dagen for denne afholdelse skal have været medlem i min 1 mdr. Vi har 3 medlemmer der først fornyer deres medlemskab d.26/01 og vores gf var som sagt d25/02 altså over en  1 mdr. imellem, vi har vendt og drejet om de var stemmeberettiget og var kommet frem til de ikke var og havde meddelt dem dette.

Det vil umiddelbart være min tolkning at de pågældende medlemmer fortsat skulle have haft deres demokratiske rettigheder. De tre medlemmer fornyer deres medlemskab i løbet af januar og har således ikke på noget tidspunkt tabt deres medlemskab, og må jo reelt ses betragtes som have værende eksisterende medlemmer. (Det fremgår jo af jeres §5 Er kontingentet ikke betalt senest 1 md. efter forfalds dato, ophøre medlemmet rettigheder og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af kontingent.)

 

Men igen lad os antager hsdk havde haft deres gf d.10/01 , så kunne de medlemmer som havde været medlem i år 2017 have stemt uden egentligt, at have betalt et fornyet medlemskab da det jo reelt kunne vente med, at betale d 31/01-2018 da der står i §  5 at er kontingentet ikke betalt seneste 1 mdr. efter forfaldsdato frafalder medlemmets rettigheder. Så har bestyrelsen handlet forkert vedr. de 3 vi faktisk havde sagt at de ikke havde stemmeret. Ved udmærket vi ikke kan gøre noget nu og sket er sket men mere hvad er det rigtige at sige og gøre fremover . Arno var nemlig i tvivl da han synes vores vedtægter modsiger sig selv lidt J

Som Arno siger er jeres vedtægter ret uhensigtsmæssige her, og det er helt korrekt at alle 2017 medlemmer vil have stemmeret ved en generalforsamling i januar. Men det kunne jo ret enkelt løses ved vedtægtsændring ”Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der på dagen for dennes afholdelse har været medlem i min 1 mdr., ikke har kontingentrestance og som min. fylder 16 år i pågældende år.” Dog vil jeg aldrig anbefale, at holde en Generalforsamling så tæt på kontingentopkrævning.

 

Håber, at dette har kastet lidt lys over tvivlsspørgsmålene.

 

Med venlig hilsen

Anja Heinsen

 

Chefkonsulent

Dansk Ride Forbund

 

 

 

Bilag 3: Svar 2 fra DRF

 

 

Hej Lone

 

Eftersom grundlaget for afstemningen og selve stemmegrundlaget i forbindelse med jeres ordinære generalforsamling er lidt i en gråzone. Vil jeg umiddelbart mene, at I godt kan tage hende med ind i bestyrelsen.

Især hvis I åbent forklarer jeres medlemmer grundlaget herfor samt jeres beslutning om, at I vil næste generalforsamling vil fremlægge ændringsforslag til vedtægterne.

Min anbefaling vil faktisk være, at afholde en E.O. generalforsamling med vedtægtsændringer på dagsordenen inden jeres næste Ordinære generalforsamling.

Herved vil I kunne sikre, at jeres næste ordinære generalforsamling får et mere gennemskueligt grundlag.

 

Med venlig hilsen

Anja Heinsen

 

Chefkonsulent

Dansk Ride Forbund

 

 

 

 

Fra: Lone Thomsen

[mailto:lone@haflingersport.dk] Sendt: 4. marts 2018 16:13 Til: Anja Heinsen <ah@rideforbund.dk> Emne: SV: HSDKs gf i søndags d.25/02-2018

 

Hej Anja

 

Tak for dine svar

Bestyrelsen har efter GF faktisk, valgt, at sætte pernille( vedkommende som vi var i tvivl om eftersom afstemningen var 14 for og 14 imod)  ind i bestyrelsen eftersom vi fik 2 forskellig svar tilbage fra Jer om mandagen pr telefon fra Carl Christian ( Dig og Arno). Er det lovligt, at bestyrelsen efterfølgende har valgt at tager hende ind i bestyrelsen og kan vi på nogen måde godtgøre dette for vores medlemmer ?

 

Eller kan man kun sige sket er sket og ja det var en fejl vi må få styr på til næste GF .

 

Og undskyld ulejligheden med alle vores spørgsmål

 

Lone Thomsen – Kasserer

 

 

 

 

 

For bestyrelsen og dirigenten:

 

 

 

 

——————————             —————————-         ————————-

Dirigent: Helene Kragh            Formand: Lene Rask.           Næstformand: Lene Ankersborg

 

 

 

 

 

——————————            —————————-             ————————–

Kasserer: Lone Bosack.             Sekretær: Finn Balle-Larsen.                     Josefine Rønn Jakobsen