Vedtægter for Foreningen Haflinger Sport

§1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Haflinger Sport Danmark

Forkortelse: HSDK

Haderslev Kommune

Stiftelsesdato: 17. august 2008.


§2. Medlemskab af Dansk Ride forbund:

Haflinger Sport Danmark (HSDK) er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§3. Formål:

Foreningens formål er:

• At udbrede kendskabet til Haflingerne som alsidig sports- og brugshest.
• At forestå arrangementer for Haflinger sportsfolk i alle aldre, niveauer og discipliner.
• At opstille kvalifikationskrav og afholde kvalifikationsstævner.
• At forestå kontakten til de aktuelle EM-arrangører.


§4. Medlemskab:

Man er valgbar til bestyrelsen fra det tidspunkt man er fyldt 18 år og har stemmeret fra det år man fylder 16 år. Indtil det fyldte 16 år overgår stemmeretten til forældre eller værger.

Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er indgået på HSDKs bankkonti. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Medlemskabet ophører 1 md. efter manglende rettidig indbetaling af kontingent.


§5. Kontingent:

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og forfalder til betaling 1. januar. 

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af skyldigt kontingent. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


§6. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 • Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen skal skiftevis holdes i Jylland, på Fyn og Sjælland. Dvs. at der i hver landsdel er 3 år imellem generalforsamlingens afholdelse i denne.
 • Stk. 3. Generalforsamlingen bekendtgøres senest 4 uger forinden.
 • Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på mail og på HaflingerSports hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Stk. 4. Dagsorden, ændringsforslag og revideret regnskab fremsendes på mail senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
 • Stk. 5. Til forandring af foreningens vedtægter eller sportsreglement kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af foreningens vedtægter skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage ændringer i nærværende vedtægter i det omfang, som måtte blive krævet af henholdsvis kommunen eller Dansk Ride Forbund. Sådanne ændringer forelægges på førstkommende generalforsamling.   
 • Stk. 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Valg af revisor suppleant
  11. Eventuelt  
 • Stk. 7. Kandidater, der vælges på generalforsamlingen, skal være til stede ved dennes afholdelse eller være repræsenteret ved skriftligt tilsagn. 
 • Stk. 8. Man er valgbar til bestyrelsen fra det tidspunkt man er fyldt 18 år og har været medlem af HSDK i minimum 1 måned. 
 • Stk. 9. Man har stemmeret fra det år man fylder 16 år og har været medlem i minimum 1 måned. Indtil det fyldte 16 år overgår stemmeretten til forældre eller værge.
 • Stk. 10. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Er der efter omvalg fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.
 • Stk. 11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller et medlem ønsker skriftlig afstemning. 
 • Stk. 12. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.”

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når minimum halvdelen af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom med motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres som ved ordinær generalforsamling, dog at varslet fastsættes til mindst 3 uger.


§8. Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse af fem medlemmer, der på generalforsamlingen vælges blandt foreningens medlemmer, herunder formand og kasserer.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. I ulige år er to medlemmer af bestyrelsen på valg, mens der i lige år er tre medlemmer af bestyrelsen på valg. 

 • Stk. 3. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med minimum en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Stk. 4. Hvert år vælges en suppleant for en et-årig periode.
 • Stk. 5. Hvert år vælges en revisor og en revisor suppleant for en et-årig periode.
 • Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, gælder følgende:- Afgår medlemmet inden for det første år, træder suppleanten ind i det afgående medlems sted indtil førstkommende generalforsamling, hvor et erstatnings bestyrelsesmedlem vælges.
  – Afgår medlemmet i det andet år, træder suppleanten i det afgående medlems sted indtil førstkommende generalforsamling. 

§9 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

 • Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
 • Stk. 3. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§10. Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kasseren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Alle bestyrelsens beslutninger skal føres til protokol af foreningen sekretær. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse noget personligt gældsansvar.


§11. Regnskab og revision:

Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgte revisor. Revisoren vælges i overensstemmelse med vedtægternes §8 stk. 5.

 • Stk. 2 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§12. Karantæne/udelukkelse.

 • 12A: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 mdr. til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 • 12B: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer (blanke stemmer tæller som afgivende) medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for dansk ride forbundet disciplinærudvalget inden 4 uger.
 • 12C: I det af §12B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

§13. Foreningens opløsning:

En opløsning af foreningen forudsætter, at mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af opløsning henstilles midlerne til en fond, der administreres af Hestens Værn og Ronald McDonald’s fonden/huset. (Kræftsyge børn.) Pengene fordeles mellem Hestens Værn og Ronald McDonald’s fonden med 50/50.

 

Revideret d.26-02-2018

 

Således vedtaget på stiftelses-forsamlingen d. 17. august 2008

Øverst på formularen

 

 

 

 

Formand                         Næst formand                       Kasserer                               sekretær

 

 

 

 

 

Distriktsrepræsentant                     Bestyrelse medlem