Referat for HSDK generalforsamlingen

Søndag d. 05-03-2017.

 

 

 

 

Stemmeberettigede: 22 fremmødte og 15 fuldmagter.

 

  1. Valg af dirigent: Stephanie Bosack
  2. Valg af referent: Ann Nyemann Nielsen

 

  1. Formandens beretning:

Formandens beretning 2017

 

Året blev skudt i gang ved sidste års generalforsamling i det jyske, hvor mange medlemmer var mødt talstærkt op. Der var mange gode drøftelser og forslag – desværre kunne medlemmernes forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages, pga. tekniske formaliteter. Vi håber dog fortsat, at I medlemmer har lyst til at indsende forslag mv. da det er nødvendigt for at foreningen forsat forbedre – og udvikler sig.

Sidste år blev der valgt flere nye ansigter ind i bestyrelsen – henholdsvis Ann, Pia, Lene og Trine. Dette var en stor udskiftning og blev ikke mindre, idet Pia og Pernille desværre træk sig ud af bestyrelsen i foråret 2016. Som suppleanter stod Iben og Sarah standby – disse har siddet aktivt i bestyrelsen siden da.

Der sad en spritny bestyrelse og mange arbejdsopgaver skulle overdrages og enkelte forbedres.

Første arbejdsopgave var regnskabet for året 2015. Regnskabet var ikke blevet godkendt af medlemmerne ved den ordinære generalforsamling 2016, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Ved dette møde blev regnskabet godkendt og året 2015 kunne afsluttes.

I det forgangne år er der afholdt stævner rundt omkring i regionerne, alle med stor succes. Især i det Jyske er opbakningen fra områdets Haflinger-ryttere stor. Lidt sværere er det, at samle ekvipager på Fyn og Sjælland, på trods af en stor medlemsskare fra begge regioner. Vi vil blot opfodre jer medlemmer til at møde talstærkt op til de regionale stævner, således at disse bibeholdes og videreudvikles. Der er plads til alle uanset niveau – det handler først og fremmest, om at få en hyggelig dag med hinanden og vores smukke guldheste.

 

 

 

Mange af foreningens ekvipager starter et stort antal stævner under DRF og konkurrerer mod de store langbenede heste rundt omkring på landets stævnepladser, dette gælder både spring og dressur. I discipliner som western, distanceridning og kørsel bliver haflingeren ligeledes hyppigere og hyppigere repræsenteret. Flere af foreningens heste bliver ligeledes vist frem ved landets dyrskuer rundt omkring i landet og uanset hvilken af de ovenstående discipliner der er tale om, kan I medlemmer begå jer, og opnår ofte særdeles flotte resultater, vi kan være stolte af.

 

Der skal lyde en stor tak til medlemmer, som repræsenterer den smukke hest og dermed formår at øge kendskabet til haflinger-racen inden for sporten.

DM 2016 blev i år afholdt på Sportsrideklubben Bogø, ved Otterup på Fyn. Arrangementet blev som de foregående år afholdt i samarbejde med Avlsforeningen HADK, der afholdt deres årlige kåring på stedet.

Både samarbejdet mellem HADK og Sportsrideklubben Bogø gik som smurt og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra begge samarbejdspartnere samt medlemmer, dommere og officials.

Mange ryttere var taget langvejs fra, for at vise deres smukke heste frem, samt dyste om DM-titlen 2016. Dette års DM var særligt på flere måder, aldrig før i HSDK´s historie,har der været så stærkt og bredt et felt i DM-dressur senior og alt i alt, startede 129 ekvipager fordelt over dagene. Vejret var fint både for heste og ryttere og den store opbakning fra medlemmerne, gjorde årets DM til en fantastisk weekend.

Desværre blev dette års DM dyre end de foregående 6 år, simpelthen pga. af prisen for Leje af Sportsrideklubben Bogø. Hver en krone blev vendt – heldigvis lykkedes det både at lave et pænt overskud i Cafeteriet og ved festaftenen samt en lille indtjening på salg af spåner. Dette betyder at årets DM ender ud med et lille overskud på ca. 8000 kr. Stedet var valgt af den forhenværende bestyrelse og i respekt for deres arbejde med at finde sted, udarbejde kontrakt mv. valgte vi at afholde arrangementet på Sportsrideklubben Bogø på trods af en stram økonomi.

Det blev også et utroligt hårdt og opslidende DM for bestyrelse og arbejdsgrupper. Der manglede i den grad hænder. Det var kun ganske få medlemmer der havde meldt sig til arbejdsgrupper og på trods af lodtrækning om flere sponsorerede gaver til hjælperne, var der næsten ingen som havde meldt sig på forhånd. Vi ved simpelthen ikke hvordan vi skal få jer til at tilmelde jer – kom gerne med gode ideer! Det skal derfor påpeges endnu en gang, at det er nødvendigt at alle melder sig på banen til hjælperopgaver ellers kan vi ikke afholde DM på egen hånd i foreningen.

Når det så er sagt skal lyde en kæmpe ros og stor tak til alle jer medlemmer, som trådte til i nødens stund og fik DM 2016 til at blive en realitet.

Ligeledes skal rettes en stor tak til vores sponsorer – de har bidraget med mange flotte præmier både til DM, men også til de mange stævner rundt omkring i regionerne. Det er et uundværligt bidrag for HSDK.

Som det gentagne gange er blevet debatteret på Facebook, er DM nu gået på omgang i regionerne og er kommet til Djævleøen – Sjælland i 2017. Vi Vil opfordre alle medlemmer til at bakke op om arrangementet og vise de sjællandske ryttere den respekt, som de har udvist de seneste 4 år, ved at møde talstærkt op og tage den smukke tur over Storebælt.

I flere år har kvalifikationer i DM dressur senior været efterspurgt af mange ryttere. Årsagen har været at mange har villet deltage i DM-klassen uanfægtet niveau og de øvrige klasser er derved blevet nedprioriteret. Sidstnævnte er synd og skam, da disse klasser er fuldt ud lige så vigtige som selve DM-klassen. Så formålet med disse kvalifikationer er at løfte niveauet i DM-klassen og øge tilslutningen til de øvrige klasser.

 

Fremadrettet for at starte DM dressur senior skal man altså have haft 2 starter inden for de seneste 12 mdr. hvor man minimum har redet LA2 på A- eller B bane til 64 % eller højere klasser til 60 %. Vi håber i vil tage positivt imod denne fornyelse.

Til slut vil vi gerne knytte en kommentar til de mange skriverier på Facebook. Til en start skal det nævnes, at den Facebookside som hedder ”Haflingersport i Danmark” er en hygge side, hvor man kan fortælle vidt og bredt om sine heste. Den side som derimod hedder ”HaflingerSport Danmark HSDK”, administreres af bestyrelsen og ligger under HSDK. Når et bestyrelsesmedlem fremadrettet går ud af bestyrelsen, vil personens rettigheder som administrator gå videre til et nyt bestyrelsesmedlem. På denne side vil der fremgå informationer om stævner mv. Yderligere vil vi opfordre medlemmerne til at holde en god tone og undlade sarkasme uanset hvor man skriver.

Bestyrelsen har i det forgangne år, ikke været ligeså synlige udadtil som tidligere. Dette skyldes i høj grad, at det er nye personprofiler der sidder på posterne og vi vil gerne, at vigtige korrespondancer foregår pr. mail, så vi undgår at nyttige oplysninger drukner i lange tråde på Facebook. Når det er sagt har bestyrelsen ligget underdrejet.

Vedtægtsændringer har ligeledes fyldt en del, idet foreningens vedtægter ikke har stemt overens med DRF´s vedtægter. Igennem hele året har der været et godt samarbejde i bestyrelsen, og det skulle gerne fortsætte sådan i 2017.

Lone og Michael er ikke på valg. Ann, Lene og Iben opstiller til genvalg for en 2 årig periode og Trine genopstiller til genvalg for en 1. årig periode. Sarah ønsker ikke genvalg.

Vi håber, at GF vil efterkomme dette ønske, da bestyrelsen har brug for stabilitet og ro til at arbejde videre med relevante opgaver for HSDK.

 

Michael Nielsen

Formand

 

 

Formandens beretning godkendes

Ønske om at få kontingent opkrævning på særskilt mail i stedet for i julebrev. Rene Kristensen undersøger,

Hvordan Mønterhøj kontingent opkrævning online fungerer.

Bestyrelsen informerer om at DM 2017 afholdes på Odsherred Rideklub.

 

 

  1. Regnskabet bliver godkendt

Enstemmigt godkendt.

 

 

 

 

  1. Stemmetællere: Lone Vetter og Gitte Dybdal Larsen
Forslag For Imod Blank Vedtaget/ikke vedtaget Kommentarer
1 27 4 6 Vedtaget Vi må gerne have egne regler for hvor mange starter man må have til et stævne

Må gerne uddele flere rosetter end DRF har fastsat.

 

2 Trukket HSDK har ingen passive medlemmer de hedder Haflinger Sports venner. Forslag om det kun er aktive medlemmer.
3 31 0 6 Vedtaget
4 31 0 6 Vedtaget
5 30 1 6 Vedtaget Forslag om at udsende i så god tid at man kan rette fejl i indkommende forslag.
6A 30 0 7 Vedtaget
6B 22 9 6 Ikke vedtaget

(2/3 regel)

Svært ikke at kunne benytte fuldmagter, når man er fordelt over hele landet, bestyrelsen må arbejde på at finde en løsning, så man evt. kan stemme på en anden måde.
7 27 4 6 Vedtaget
8 Trukket
9 31 0 6 Vedtaget
10 27 0 10 Vedtaget
11.1 8 22 7 Ikke vedtaget
11.2 2 22 7 Ikke vedtaget Det er rent praktisk svært, da bestyrelsen på tidspunktet for generalforsamlingen allerede er godt i gang med at planlægge DM.
12.1 15 20 2 Ikke vedtaget Spørgsmål om DM skal afholdes et fast sted i midtjylland hvert år, eller der fortsat skal roteres mellem de 5 regioner.

Der argumenteres for at det vil være nemmere for bestyrelsen med fast sted, da det meste vil være det samme hvert år. Nogle mener, at stedet kan forandre sig fra år til år, f.eks. springbane et år på grus og næste år er det på græs.

Bestyrelsen skal producere en manual der kan bruges fra år til år.

12.2 14 19 4 Ikke vedtaget
13.1 Forkastet Pernille Krogsten har ikke ønske om, at den pokal, hun har skænket ikke skal forblive vandrepokal.
13.2 Forkastet Det er en privat gruppe som generalforsamlingen ikke kan bestemme over. Der kan henvise til vores officielle FB side.
13.3 18 11 7 Ikke vedtaget Nogle mener at der vil blive for mange klasser, andre at hvis fjordhestene kan, så kan vi vel også. Hvordan kan det lade sig gøre evt. om foråret 2020.

 

 

  1. Kontingent

Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet, da det steg sidste år.

Kontingentet fastholdes på 220,- kr/år

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Navn Periode For Imod Blank Valgt/ikke valgt
Trine Hovmand 1 år 30 0 6 Valgt
Ann Nyemann Nielsen 2 år 24 5 7 Valgt
Lene Rask Nielsen 2 år 25 4 7 Valgt
Iben Heisel 2 år 27 8 1 Valgt
Finn Balle-Larsen 2 år 20 9 7 Valgt

 

 

  1. Valg af suppleanter
Navn Stemmer for Valgt
1. Suppleant: Kamille Grønlie 17 Valgt
2. Suppleant: Henrik Brøndum Larsen 16 Valgt
Lykke Dybbro Andersen 13

 

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Marlene Jørgensen modtager genvalg valgt

Ingen ønskede at opstille som revisorsuppleant.

 

  1. Mathilde Larsen modtog Rytterpokalen med 610 point.

 

 

Formand Næstformand Kasserer
____________________ ____________________ ____________________
Dirigent Referent
____________________ ____________________